สถานที่ฝึกประสบการณ์และศึกษาดูงาน

  • บริษัท DKSH จำกัด
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
  • กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  • กรมวิทยาศาสตร์ 
  • บริษัท เอนโซล จำกัด
  • สถานี อุตุนิยมวิทยา นราธิวาส
04. 2018