ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์


ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ให้มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งทักษะและความชำนาญทางด้านฟิสิกส์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้สามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมุ่งหวังให้บัณฑิตมีจริยธรรม คุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมได้เป็นอย่างดี          

วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาการศึกษา  การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์  และบูรณาการองค์ความรู้  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  และคุณธรรมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อพัฒนาสังคม

2. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งเน้นคุณภาพ
3. พัฒนางานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ให้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ
4. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมเพื่อยกมาตรฐานชุมชน
5. สร้างเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักการบริหารราชการที่ดี 

05. 2018