สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ จัดโครงการศึกษาดูงาน

สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ จัดโครงการศึกษาดูงาน

     สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี 
     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ได้เรียนรู้การสถานที่จริงและเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับรายวิชา PHY 4401 ฟิสิกส์นิวเคลียร์    
04. 2018