อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์ธนัฐ   กรอบทอง

หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

วุฒิการศึกษา :

 
ชื่อ-นามสกุล    :     นายธนัฐ กรอบทอง
(Mr.Thanat krobthong)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก

ปริญญาโท
:  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (การศึกษาวิทยาศาสตร์) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 :  MASTER OF SCIENCE (science education ) Chulalongkorn University
ปริญญาตรี
: :  การศึกษาบัณฑิต (ฟิสิกส์) ,  มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
 :  BACHELOR OF SCIENCE (science education in Physics) Srinakharinwirot University
 

อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์ ดร.วิชาญ   เลิศลพ

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

 
ชื่อ-นามสกุล    :     ดร.วิชาญ เลิศลพ
 (Dr. WICHAN LERTLOP)
 ประวัติการศึกษา
 ปริญญาเอก
:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.(การศึกษาวิทยาศาตร์-ฟิสิกส์),   มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร
:  DOCTOR OF PHILOSOPHY (science education in Physics) Srinakharinwirot University
ปริญญาโท
:  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (การศึกษาวิทยาศาตร์-ฟิสิกส์) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:  MASTER OF SCIENCE (science education in Physics) Chulalongkorn University
ปริญญาตรี
 :  การศึกษาบัณฑิต (วิทยาศาตร์-ฟิสิกส์) ,  มหาวิทยาลัยทักษิณ
:  BACHELOR OF SCIENCE (science education in Physics) Thaksin University


เว็บไซต์http://www.teacher.ssru.ac.th/wichan_le

อาจารย์และบุคลากร

ผศ.ดร.อมรา   อิทธิพงษ์

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     ผศ.ดร.อมรา อิทธิพงษ์
(Assistant Professor Dr. AMMARA ITTIPONGSE)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.(การศึกษาวิทยาศาตร์-ฟิสิกส์),   Northtumbria University at Newcastle,UK
 :  DOCTOR OF PHILOSOPHY (science education in Physics) , Northtumbria University at Newcastle,UK
ปริญญาโท
:  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (ฟิสิกส์) , มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร
 :  MASTER OF SCIENCE (Physics) ,Srinakharinwirot University
ปริญญาตรี
:  การศึกษาบัณฑิต (ฟิสิกส์),  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิรจน์ ปทุมวัน
 :  BACHELOR OF SCIENCE (Physics), Srinakharinwirot University
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ

 
เว็บไซต์http://www.teacher.ssru.ac.th/ammara_it

อาจารย์และบุคลากร

ผศ.ดร.ณรงค์   สังวาระนที

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     ผศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที
(Assistant Professor Dr. Narong Sangwaranatee)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. (ฟิสิกส์ประยุกต์),   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 :  DOCTOR OF PHILOSOPHY (Applied Physics ) King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
ปริญญาโท
:  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (ฟิสิกส์ประยุกต์) , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 :  MASTER OF SCIENCE (Applied Physics) King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
ปริญญาตรี
: :  ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ฟิสิกส์) ,  สถาบันราชภัฏเทพสตรีลพบุรี
 :  BACHELOR OF SCIENCE (Physics) Thepsatri Rajabhat Institution


เว็บไซต์http://www.teacher.ssru.ac.th/narong

อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์ ดร.อรวรรณ   ริ้วทอง

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     ดร.อรวรรณ ริ้วทอง
(Dr. Orrawan rewthong)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.(เทคโนโลยีพลังงาน),   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 :  DOCTOR OF PHILOSOPHY (Energy Technology),  King Mongkut's University of Technology Thonburi Bangkok
ปริญญาโท
:  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 :  MASTER OF SCIENCE (Energy Technology) ,   King Mongkut's University of Technology Thonburi
ปริญญาตรี
:  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์),  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 :  BACHELOR OF SCIENCE (Physics) ,  King Mongkut's University of Technology Thonburi
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
:  ผู้ร่วมโครงการวิจัย: โครงการความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบในพื้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปี พ.ศ. 2556 
: เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ด้านการออกแบบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ และการออกแบบระบบผสมผสานระหว่างการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์และน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบรวมแสงแบบรูปประกอบพาราโบลา
: งานวิจัยด้านเทคโนโลยีการอบแห้งผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อลดพลังงานที่ใช้ในการอบแห้ง

เว็บไซต์http://www.teacher.ssru.ac.th/orrawan

อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์ ดร.ศันสนีย์   แสนศิริพันธ์

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     ดร.ศันสนีย์ แสนศิริพันธ์
(Dr. Sansanee  sansiribhan)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.(เทคโนโลยีพลังงาน),   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 :  DOCTOR OF PHILOSOPHY (Energy Technology) King Mongkut's University of Technology Thonburi
ปริญญาโท
:  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (เทคโนโลยีพลังงาน) , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 :  MASTER OF SCIENCE (Energy Technology) King Mongkut's University of Technology Thonburi
ปริญญาตรี
: :  ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ฟิสิกส์) ,  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 :  BACHELOR OF SCIENCE (Physics) Thammasat University
 
 
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
ปี พ.ศ. 2556
- หัวหน้าโครงการวิจัย: การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างโรงไฟฟ้าจากฟางข้าวในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย
แหล่งทุน: ทุนสนับสนุนการวิจัย (งบรายได้มหาวิทยาลัย) ปีงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
- ผู้ร่วมโครงการวิจัย: โครงการความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบในพื้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปี พ.ศ. 2556
แหล่งทุน: ทุนสนับสนุนการวิจัย (งบรายได้มหาวิทยาลัย) ปีงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
- ผู้ร่วมโครงการวิจัย: โครงการศึกษาสถานภาพการใช้พลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
แหล่งทุน: ทุนสนับสนุนการวิจัย (งบรายได้มหาวิทยาลัย) ปีงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา


เว็บไซต์http://www.teacher.ssru.ac.th/sansanee

อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์ณรัล   ลือวรศิริกุล

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

 
ชื่อ-นามสกุล    :     นายณรัล ลือวรสิริกุล
(Mr. NARUN LUEWARASIRIKUL )
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก

ปริญญาโท
:  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 :  MASTER OF SCIENCE ((ฟิสิกส์)) Chulalongkorn University
ปริญญาตรี
: :  ปริญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ฟิสิกส์) ,  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 :  BACHELOR OF SCIENCE (Physics) Chulalongkorn University


เว็บไซต์http://www.teacher.ssru.ac.th/narun_lu

No Data

05. 2018