เกี่ยวกับสาขาวิชา       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์เป็นสาขาที่ศึกษาวิชาฟิสิกส์เชิงประยุกต์ในแขนงต่างๆ เช่น พลังงานทดแทนเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการพลังงานและอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งทักษะความชำนาญทางด้านทฤษฏีและประสบการณ์

       บัณฑิตที่จบจากสาขาฟิสิกส์ประยุกต์สามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพต่างๆ ในเชิงวิทยาศาสตร์และศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงาน การออกแบบหรือวางแผนจัดการระบบพลังงานอิเล็กทรอนิกส์ หรือประยุกต์ฟิสิกส์ในงานอุตสาหกรรมร่วมกับวิศกร