อาจารย์ผู้สอน


ผู้ช่วยศาตราจารย์.ดร.ณรัล ลือวรศิริกุล (หัวหน้าแขนงฟิสิกส์)

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : ปริญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ฟิสิกส์) ,  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์ : http://www.elsci.ssru.ac.th/narun_lu


รองศาตราจารย์.ดร.อมรา อิทธิพงษ์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.(การศึกษาวิทยาศาตร์-ฟิสิกส์), Northumbria University at Newcastle,UK
ปริญญาโท :  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (ฟิสิกส์) , มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาตรี : การศึกษาบัณฑิต (เกียรตินิยม) (ฟิสิกส์),  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เว็บไซต์ :  http://www.elsci.ssru.ac.th/ammara_it


รองศาตราจารย์.ดร.ณรงค์ สังวาระนที


ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. (ฟิสิกส์ประยุกต์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาโท :  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (ฟิสิกส์ประยุกต์) , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรี : ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ฟิสิกส์) ,  สถาบันราชภัฏเทพสตรีลพบุรี

เว็บไซต์ : http://www.elsci.ssru.ac.th/narong_sa


ผู้ช่วยศาตราจารย์.ดร.วิชาญ เลิศลพ


ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก : การศึกษาดุษฎีบัณฑิต.(วิทยาศาสตรศึกษา-ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาโท  : ครุศาสตร์มหาบัณฑิต  (การศึกษาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : การศึกษาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์) , มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ สงขลา
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) , มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เว็บไซต์ : http://www.elsci.ssru.ac.th/wichan_le


ผู้ช่วยศาตราจารย์.ดร.อรวรรณ ริ้วทอง

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.(เทคโนโลยีพลังงาน),   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาโท :  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาตรี : ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์),  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เว็บไซต์ : http://www.elsci.ssru.ac.th/orrawan_re


ผู้ช่วยศาตราจารย์.ดร.ศันสนีย์ แสนศิริพันธ์ 

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.(เทคโนโลยีพลังงาน),   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาโท  :  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (เทคโนโลยีพลังงาน) , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาตรี: :  ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ฟิสิกส์) ,  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เว็บไซต์ : http://www.elsci.ssru.ac.th/sansanee_sa


อาจารย์ธนัฐ กรอบทอง

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (การศึกษาวิทยาศาสตร์) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : การศึกษาบัณฑิต (ฟิสิกส์) ,  มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

เว็บไซต์ : http://www.elsci.ssru.ac.th/thanat_kr